Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Emhandmade s. r. o., IČO: 08872911, DIČ: CZ08872911, se sídlem Pražská 1429, Přelouč, zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.emfashion.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

 

Č.

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

1

Plnění smluvního vztahu

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené zboží, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete.

zákazníci

2

Plnění smluvního vztahu

Jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ, sídlo či místo podnikání, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresu, bankovní spojení.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené zboží, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství).

smluvní partneři

3

Registrace na e-shopu

Jméno a příjmení, e-mail, poštovní adresu, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo (stejné údaje zpracováváme i po vyplnění kontaktního formuláře).

Přihlašovací jména a hesla. Správce Nemá přístup ke skutečnému heslu.

Údaje vzniklé na základě uskutečněných smluv – nakoupené zboží, vaše objednávky, informace a podklady, které v této souvislosti poskytnete.

zákazníci

 

Uchování a zpracování osobních údajů je za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis či probíhající soudní či správní řízení uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pro účely zasílání přiměřených obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu na www.emfashion.cz. Poté budou osobní údaje smazány, skartovány či trvale anonymizovány.

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

 • plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Tebou a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
 • zasílání obchodních sdělení znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
 • účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
 • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
 • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme oprávněni Ti zasílat newslettery. Nemáme v úmyslu zahltit Tě obtěžujícími e-maily, pečlivě vybíráme obsah, který zasíláme s velkými časovými intervaly. Pokud nemáš zájem od správce tyto informace dostávat, můžeš se z odběru newsletterů kdykoliv odhlásit.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Tebe získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

 • použití Tvých fotografií;
 • jiný účel uvedený v souhlasu.
   

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máš uvedená práva, která pro Tebe z právních předpisů vyplývají a která můžeš kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máš právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Tvoje osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Ti bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máš právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Tvoje osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máš právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechceš žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžeš žádat o omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máš podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Tě týkají, které jsi poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad tvým zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jsi udělil/a správci souhlas se zpracováním osobních údajů.
   

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Tvého prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Tvojí návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Tebe může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

 • Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Tvoje jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Tvého prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Tvého prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
 • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Tvůj počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíš naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Tvým potřebám.
 • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Tě tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Tvoje soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
 • Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Tvého prohlížeče tak pravděpodobně můžeš jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použij nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíš, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
 • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáš, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřuješ souhlas propojením následujících služeb:
 • Facebook
 • Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Tvém chování na webu; nepředáváme jim však Tvoje identifikační údaje.
   

Poskytnutí třetím osobám

Abychom Ti mohli naše zboží řádně nabídnout na e-shopu, doručit je až k Tobě, mohou být Tvoje osobní údaje dále zpřístupněny dalším subjektům:

 • provozovateli zajišťujícímu technické řešení a podporu e-shopu
 • provozovateli účetního systému a cloudového úložiště, na kterém je účetní systém bezpečně uložen
 • poskytovateli, u kterého má správce elektronickou poštu,
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání Tebou objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Tebou;
 • veřejným orgánům (např. policie).
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.
   

Předávání do třetích zemí

Tvoje osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Tyto zásady jsou platné od 7. ledna 2020.

Zpět do obchodu